Nou termini d'exposició de la matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques

2020-03-30 00:00:00

En compliment del que disposa l'article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer (BOE de 8 de març), pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i se'n regula la delegació de competències en matèria de gestió censal, s’ha elaborat la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts corresponent a l'any 2020, perquè resti en aquest Ajuntament a disposició del públic des de l’1 al 15 d’abril, ambdós inclosos.

Arran l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 i tenint present allò previst a l’art. 33 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, el termini termini d’exposició finalitzarà el 20 de maig. És a dir la Matrícula estarà a disposició del públic des de l’1 d’abril al 20 de maig, ambdós inclosos.

Tenint en compte que la consulta presencial no serà possible, i que no podem oferir des d’aquest Ajuntament la consulta de la matrícula amb les condicions legalment establertes, els contribuents interessats han de dirigir-se a la seu electrònica de l’ORGT, on podran efectuar aquesta consulta.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '08-04-2020 13:58